வேலை தேடுவோருக்கு எங்களது சேவை முற்றிலும் இலவசம்

கைகள்.com  மூலம் வேலை தேடுவோருக்கு எங்களது சேவை முற்றிலும் இலவசம். தாங்கள் யாருக்கும் வேலைவாய்ப்பு தொடர்பாக எந்தவித கட்டணமும் தர வேண்டாம்.

Get More with Premium Job Posting

உங்கள் நிறுவனத்தின் வேலைவாய்ப்புகளை எங்களது இணையதளத்தில் பதிவு செய்யுங்கள். பதிவு செய்து உங்கள் நிறுவனத்தின் ஆட்கள் தேவைகளை நிறைவாக தேர்ந்து எடுங்கள்.

Standard

10015 Days
 • 1 job posting
 • Job displayed for 15 days
 • Premium Support 24/7
Buy Now

Professional

25015 Days
 • 3 job posting
 • Job displayed for 15 days
 • Premium Support 24/7
Buy Now

Premium

40015 Days
 • 5 featured job posting
 • Job displayed for 15 days
 • Premium Support 24/7
Buy Now

இன்றே எங்களை 915050-2642 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். சுலபமாக தங்களின் தொழிலாளர்களை தேடுங்கள். Facebook/YouTube யில் தங்களது நிறுவனத்தின் ஆட்கள் தேவையை சிறிய கட்டணத்தில் விளம்பரம் செய்யுங்கள்.

headeing style image

Get Personalized recruitment plan that suits your Business

உங்களின் கவனம் உங்களின் வணிகத்தின் மேல் மட்டுமே !

உங்களின் நிறுவனத்தின் வேலைவாய்ப்புகளை நாங்கள் பூர்த்தி செய்கிறோம் !!

Basic

1500.0030 Days
 • Good For 1 Candidate Hire
 • Candidate Profile Matching Service
 • Limited Candidate Profile Sharing
 • Candidate Followup Service
Buy Now

Plus

2500.0030 Days
 • Good For 1 Candidate Hire
 • Candidate Profile Matching Service
 • Limited Candidate Profile Sharing
 • Candidate Follow Up Service
 • Tele-screening Assessments
 • Social Recruitment
 • WhatsApp / SMS / Email Updates
 • One Time Free Replacement provided if candidate leaves within 1 month
Buy Now

Elite

3500.003 Months
 • Good For 1 Candidate Hire
 • Candidate Profile Matching Service
 • UnLimited Candidate Profile Sharing
 • Broadcast Jobs and aggregate applications
 • Candidate Follow Up Service
 • Tele-screening Assessments
 • Social Recruitment
 • Dedicated Recruitment Manager
 • WhatsApp / SMS / Email Updates
 • One Time Free Replacement provided if candidate leaves within 3 months
Buy Now